Tiro women cede to their BFs log their abode bonks